Oferta

Windykacja należności
Podejmujemy się windykacji wszelkich należności bez względu na ich wysokość, opóźnienie w zapłacie, stopień udokumentowania i lokalizację dłużnika. Prowadzimy windykację na wszystkich 4 etapach: polubownym, sądowym, egzekucyjnym i pokomorniczym.

I ETAP POLUBOWNY
 • wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty,
 • wywieranie presji na dłużnika za pomocą telefonu, wystąpienie do odpowiednich urzędów o dane rejestrowe firmy dłużnika oraz o dane adresowe dłużnika jako osoby fizycznej,
 • uzyskiwanie zabezpieczenia długu w postaci weksli własnych, umów przewłaszczenia i umów Zastawu.
II ETAP SĄDOWY
 • sporządzenie i złożenie we właściwym sądzie pozwu,
 • nadanie klauzuli wykonalności na prawomocny wyrok,
 • próba rozszerzenia klauzuli na współmałżonka dłużnika.
III ETAP EGZEKUCYJNY
 • skierowanie danej sprawy do właściwej kancelarii komorniczej,
 • współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skutecznej egzekucji,
 • nadzór kancelarii nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego.
IV ETAP DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
 • kierowanie wniosków do prokuratury,
 • skarżenie członków zarządów,
 • wyjawianie majątku dłużnika,
 • przeprowadzenie podziałów nieruchomości,
 • wnioskowanie o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Monitoring
Proponujemy monitoring należności, który ma na celu zminimalizowanie ryzyka nieotrzymania zapłaty zgodnie z terminem płatności.
Celem monitoringu jest zapewnienie kontroli nad terminowością spłat należności Państwa kontrahentów. Nasze działania mogą rozpocząć się od momentu powstania zobowiązania lub w innym ustalonym terminie. W ramach monitoringu prowadzimy następujące działania:

1. Analiza dokumentów zawierających informacje o wierzytelnościach
2. Telefoniczne przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności
3. Kierowanie pisemnych przypomnień o przekroczeniu terminu płatności
4. Kierowanie pisemnych wezwań do zapłaty
5. Telefoniczny kontakt z klientem w celu ustalenia daty zapłaty

Usługa monitoringu należności jest ściśle dopasowywana do Państwa potrzeb. Wspólnie ustalamy warunki umowy, a Państwo decydują w jakim czasie należy podjąć pierwsze działania, o formie i treści przypomnień i wezwań do zapłaty oraz sposobie postępowania wobec kontrahentów. Nadrzędnym celem naszych specjalistów jest utrzymanie pozytywnych relacji z Państwa klientami, a zastosowanie konsekwentnych i spójnych działań pozwoli na zapewnienie terminowych spłat należności oraz zapobiegnie powstawaniu należności przeterminowanych.
Pieczęć ostrzegawcza
Naszym klientom oferujemy użyczenie pieczęci ostrzegawczej, która skutecznie odstraszy potencjalnych dłużników.

Prezentujemy pieczęć ostrzegawczą, którą mogą być stemplowane faktury oraz wezwania do zapłaty. Korzystanie z pieczęci pozwoli na zwrócenie uwagi kontrahentom na konsekwencje wynikające z opóźnienia w płatnościach.

Poniżej przykładowy wór pieczęci.
 
pieczęć_DE
 
 
Wywiad gospodarczy
Zajmujemy się tworzeniem raportów dotyczących działalności Państwa kontrahentów, które pozwolą na zweryfikowanie ich sytuacji rynkowej, rzetelności i uczciwości. Nasze raporty pozwolą na zmniejszenie ryzyka związanego z nawiązywaniem nowej transakcji handlowej.

W ramach usługi raportu, możemy Państwu zaoferować następujące typy raportów:
1. Raport ekspresowy – dostarczany jest w ciągu 4 dni roboczych, obejmuje informacje dotyczące: właścicieli firmy, osób wchodzących w skład zarządu i upoważnionych do reprezentowania firmy, posiadanych oddziałów i filii, dostawców i odbiorców, problemów ze ściągnięciem należności. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy, potwierdzamy istniejące rekomendacje i zbieramy opinie o sprawdzanej firmie od innych przedsiębiorstw z branży. Uzyskujemy informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec badanej firmy lub informacji o złożonym wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.

2. Raport ekspresowy 48 – zakres zdobywanych informacji jest taki jak w raporcie ekspresowym, natomiast dostarczany jest w ciągu 48h.

3. Raport majątkowy – raport ten pozwala określić zaplecze majątkowe sprawdzanego podmiotu gospodarczego, jego właścicieli lub członków zarządu. W ramach raportu ustalane są posiadane nieruchomości badanego podmiotu oraz numery ksiąg wieczystych ujawnionych nieruchomości. Prezentujemy również dane bilansowe podmiotu oraz jego wyniki finansowe (w przypadku ich publikacji).

4. Raport kompleksowy – raport ten stanowi połączenie raportu majątkowego i ekspresowego.

5. Raport rejestrowy – jest dostarczany po 24h od przyjęcia. Dostarcza informacji teleadresowych i rejestrowych na temat badanej firmy i jej historii, ustala aktualną listę osób upoważnionych do reprezentowania firmy. Raport pozwala unikać błędów formalnych unieważniających daną transakcję.
Pobierz
 

 

Szybki kontakt

imię i nazwisko
telefon
email
temat
wiadomość